Produkti

Horizon

Horizon

Latvijā izstrādātā resursu vadības sistēma (RVS) „Horizon” šobrīd vietējā tirgū ir izmantotākais resursu plānošanas un vadības rīks jeb tā dēvētais ERP — Enterprise Resource Planning Solution, kas paredzēts vidēja un liela izmēra uzņēmumiem Latvijā, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Tā moduļveida uzbūve un savstarpējā savienojamība ļauj dažāda lieluma un atšķirīgu nozaru organizācijām izvēlēties sev atbilstošu funkcionalitāti, pielāgojot to savām vajadzībām un biznesa procesiem.

Apliecinājums veiksmīgajai risinājuma „Horizon” pieredzei tirgū ir vairāk kā 2000 klientu un vairāk kā 20 000 šīs sistēmas lietotāju Baltijas valstīs. „Horizon” moduļi lietotājiem pieejami ne tikai latviešu, bet arī angļu, lietuviešu un igauņu valodā, tāpēc uzņēmumi, kas strādā, piemēram, Baltijas mērogā, uzņēmuma resursu pārvaldībai var izmantot vienu un to pašu risinājumu gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā.

Risinājuma pamat funkcionalitāte nodrošina pilnīgu uzņēmuma vai iestādes finanšu un citu organizācijas resursu valdību, tai skaitā: finanšu datu apkopošanu un uzskaiti, kases un bankas operāciju uzskaiti, norēķinus ar piegādātājiem un klientiem, avansa norēķinus, līgumu uzskaiti. Vienlaikus šo sistēmu iespējams izmantot personāla vadībai, klientu attiecību pārvaldībai, ilgtermiņa – nemateriālo, finanšu ieguldījumu, arī pamatlīdzekļu uzskaitei un piegādes vadībai.

Pateicoties savam elastīgumam, risinājumu iespējams pielāgot gandrīz jebkura uzņēmuma darbības specifikai un prasībām, piemēram, produktu patēriņa uzskaitei sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, nekustamā īpašuma apsaimniekošanai, kā arī kokmateriālu un mežizstrādes, graudu pārstrādes, ražošanas uzņēmumiem.

Programmatūra nepārtraukti tiek pielāgota Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanai, latviešu valodas un finanšu dokumentācijas standartiem. RVS „Horizon” izmantošana uzņēmumam nodrošina grāmatvedības sakārtošanu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Tas palīdz ievērot starptautiskos ražošanas resursu plānošanas standartus.

Pamata funkcionalitāte:

 • Virsgrāmata — modulis ātrai, uzskatāmai un pilnīgai uzņēmuma finanšu datu apkopošanai un uzskaitei, arī struktūrās ar komplicētiem grāmatvedības uzskaites principiem. Ietver Budžeta plānošanas un kontroles funkcionalitāti budžeta veidošanai un prognožu izpildes kontrolei;
 • Naudas līdzekļi — kases un bankas operāciju uzskaites, kā arī avansa norēķinu modulis, kas integrēts kopējā norēķinu sistēmā. Datu apmaiņa ar bankām — efektīvai datu apmaiņai ar elektroniskajām banku (Home–banking) sistēmām, tai skaitā Valsts kasi (ciešas integrācijas ar vertikālajiem tirgus risinājumiem);
 • Krājumi — daudzlietotāju režīmā strādājošs krājumu un preču kustības uzskaites un atskaišu izveides modulis;
 • Norēķini ar piegādātājiem — efektīva izmaksu vadības sistēma, kas ietver dažādu procesu vadības mehānismus, piemēram, rēķinu saņemšanu, maksājumu veikšanu, piegādātāju pārvaldību;
 • Norēķini ar pircējiem — rēķinu izrakstīšanas un ieņēmumu uzskaites procesa automatizācija, vadība un kontrole;
 • Līgumu uzskaite — līgumsaistību uzskaite nodrošina pircēju un piegādātāju dokumentu un atlikumu sadali pa līgumiem, veicot līgumu saistību izpildes kontroli, finansējuma prognozi un līgumu atlikumu aprēķinu. No piegādātāju uzskaites viedokļa svarīga ir iepirkumu piesaiste preču dokumentiem, kas pieejams sistēmā.

Horizon papildu funkcionalitāte:

 • Personāls — darba samaksas aprēķināšanai un personāla vadības datu uzglabāšanai un detalizētai uzskaitei;
 • Ilgtermiņa ieguldījumi — pamatlīdzekļu uzskaitei un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai, nemateriālajiem ieguldījumiem un ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem;
 • Piegādes vadība — iepirkto un pārdoto preču un pakalpojumu plūsmas vadībai;
 • Klientu attiecību pārvaldība — nepieciešamās informācijas uzturēšana pārdošanas aktivitāšu atbalstam;
 • Ražošana — ātrai un precīzai ražošanas procesu plānošanai, uzskaitei un kontrolei;
 • Nekustamo īpašumu pārvaldība — nekustamo īpašumu uzskaitei un apsaimniekošanai (t. sk. komunālo pakalpojumu norēķini);
 • Datu konsolidācija — pamatdatu pārvaldībai un finanšu atskaišu konsolidācijai;

Nozaru risinājumi:

 • Mežistrāde — pilna mežizstrādes dzīves cikla uzskaitei;
 • Kokapstrāde — kokmateriālu uzskaitei, ražošanai un loģistikai;
 • Mazumtirdzniecība — kases sistēmas un fiskālie printeri ērtai pārdošanas procesu organizēšanai tirdzniecības uzņēmumos;
 • Pakalpojumu norēķini — vecāku maksājumiem, t.i., maksājumu uzskaitei skolās, pirmskolas un interešu izglītības iestādēs.
 • Iespējami arī citu nozaru risinājumi.